Poslovanje i pravila suradnje

INICIJALNI KONTAKT I OKVIRNI TIJEK STRUČNOG RADA

 • „cognitA“, obrt za edukacijsku podršku i savjetovanje je prva privatna edukacijsko-rehabilitacijska praksa na dubrovačkom području koja pruža usluge rane intervencije u obitelji (patronaži).
 • Roditelji/skrbnici stručnu podršku obrta „cognitA“ mogu zatražiti telefonskim putem na broj 098769062, e mailom: cognita.dubrovnik@gmail.com, te putem društvenih mreža: https://www.facebook.com/cognitAnaRadisic
 • Nakon inicijalnog razgovora, stručnjak im prosljeđuje službeni e-mail s inicijalnim uputama provođenja procjene, upitnicima koje je potrebno popuniti prije 1.susreta te životopisom stručnjaka i cjenikom usluga. Po zaprimanju popunjenih upitnika, stručnjak kontaktira roditelje/skrbnike i  dogovaraju termin stručne procjene i savjetovanja. 
 • Stručna procjena i tretmani odvijaju se u patronaži, u domu korisnika – prirodnom i sigurnom okruženju djeteta. U svojoj svakodnevnoj okolini, djeca rane i predškolske dobi najbrže i najjednostavnije pokažu svoje sposobnosti, vještine i potrebe a i roditelji su otvoreniji za aktivnu suradnju u edukacijsko-habilitacijskom procesu.
 • Nakon obavljene stručne procjene, ovisno o potrebama i mogućnostima  korisnika usluga i njegove obitelji, stručnjak daje okvirni slijed i plan pružanja stručne podrške i dogovara s roditeljima realizaciju istog. Ukoliko za to postoji potreba korisnike se upućuje na dodatne specijalističke preglede (npr. neuropedijatar, fizijatar, logoped, psiholog…);
 • U obrtu „cognitA“ se vodi jedinstvena „Lista zahtjeva za stručnom podrškom“ u koju se kronološkim redom upisuju zahtjevi roditelja/skrbnika za stručnom podrškom stručnjaka obrta „cognitA“. U Listu se upisuju kontakt podaci , vrsta tražene usluge te datum kada je usluga zatražena , ukoliko trenutno ili u skorije vrijeme nema slobodnih termina za traženu uslugu. Izuzev kronološkog reda, prvenstvo na Listi imaju:
 • usluge s kraćim opsegom trajanja (npr. procjena, jednokratno savjetovanje i sl.); 
 • korisnici niže kronološke dobi 0-3 godine
 • korisnici koji nisu uključeni u terapijske postupke u drugim ustanovama

 

VRSTE USLUGA I NAPLATA

 • edukacijsko-rehabilitacijska procjena i tretman
 • pisano stručno mišljenje i nalaz edukacijskog rehabilitatora
 • izrada individualnog edukacijskog plana za dijete i plana podrške za obitelj
 • programi poticanja razvojnih područja djeteta uz savjetovanje roditelja
 • savjetodavni rad u području edukacije, (re)habilitacije te odgoja djece predškolske dobi
 • predavanja i radionice na teme razvoja, odgoja i obrazovanja djece 

Cjenik navedenih usluga dostavlja se svakom klijentu na uvid nakon inicijalnog kontakta. (Po izradi službene web stranice obrta „cognitA“ biti će na njoj javno objavljen). 

Račun se izdaje za svaku pruženu uslugu te je isti moguće platiti gotovinski ili transakcijski na račun obrta. Po dogovoru, moguće je plaćanje pojedinačne usluge (odmah nakon što je usluga pružena) ili zbirno na kraju tjedna/mjeseca. Rok plaćanja računa je 30 dana od izdavanja računa. U slučaju neredovitog plaćanja pristiglih dugovanja, uz prethodnu obavijest o istome, zadržavamo pravo prisilne naplate potraživanja te prekid suradnje.

STRUČNA ODGOVORNOST

Obrt „cognitA“ je registrirani pružatelj socijalnih usluga pri nadležnom Ministarstvu rada,mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Adresar pružatelja socijalnih usluga: https://mrosp.gov.hr/adresari/11829

Edukacijsko rehabilitacijski rad te kontinuirano stručno usavršavanje stručnjaka obrta „cognitA“ pod nadzorom je nadležne Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora. https://hker.hr/ 

 

ETIČKA ODGOVORNOST

 • Etički kodeks edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti (https://hker.hr/dokumenti/akti-i-propisi-komore) obvezuje edukacijskog rehabilitatora da primjenjuje pravila struke u svom djelovanju u različitim profesionalnim ulogama i situacijama. 
 • Edukacijski rehabilitator dužan je čuvati profesionalnu tajnu. Profesionalnom tajnom smatra se sve ono što edukacijski rehabilitatori saznaju o korisnicima u tretmanu i njihovim zakonskim zastupnicima, čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu istima. Podatke iz dokumentacije koji se smatraju poslovnom tajnom svaki edukacijski rehabilitator dužan je čuvati bez obzira na koji je način saznao za njen sadržaj. 
 • Povjerljive podatke o korisnicima edukacijski rehabilitator može dijeliti isključivo uz pismeni pristanak korisnika ili zakonskog zastupnika. Izuzetak je dijeljenje podataka unutar stručnih tijela i internih povjerenstava organizacije te s nadležnim službama socijalne skrbi, posebno kada je riječ o zaštiti interesa i integriteta korisnika usluge.
 • Osobne podatke o korisnicima edukacijski rehabilitator treba izdati na pismeni zahtjev/upit rukovoditelja ustanove ili ovlaštene osobe, tijela uprave i samouprave koje su nadležne za djelatnost organizacije.

 

OPĆA PRAVILA POSLOVANJA I SURADNJE

 • Radno vrijeme terapeuta u neposrednom radu je od ponedjeljka-petka od 8 – 14h (prema prethodnom dogovoru s roditeljima). Vrijeme za konzultacije i savjetovanje je od ponedjeljka – petka od 14 – 20h (u ranije dogovorenom terminu). Subota, nedjelja i blagdani su neradni dani.
 • Svakodnevna, kratka komunikacija s roditeljima se odvija usmeno na kraju tretmana/telefonskim pozivom/ e-mailom/ porukama. Konzultacije i savjetovanja o edukacijsko rehabilitacijskom radu, tretmanima, pradenju, napretku i sl. odvijaju se na sastancima terapeuta i roditelja u prethodno dogovoreno vrijeme, po mogudnosti, bez prisustva djeteta.
 • Pisano stručno mišljenje izdaje se nakon obavljene procjene te nakon ponovne procjene nakon dogovorenog roka (najčešde 12 mjeseci). Ukoliko je korisnik uključen u tretman Izvješde o radu i napretku izdaje se nakon minimalno 6mjeseci provedbe tretmana u kontinuitetu (evaluacija). Dodatnu potrebu za pisanim mišljenjem i/ili izvješdem o radu (npr.za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, vrtid i sl.) roditelj treba najaviti minimalno 7 dana unaprijed.
 • U slučaju da je dijete ili netko od ukudana bolestan molimo Vas da odmah odgodite dogovoreni termin jer primarne potrebe djeteta (zdravlje, sitost, naspavanost itd.) moraju biti zadovoljene kako bi bilo sposobno za učenje i napredak, te kako bi mi mogli na vrijeme reorganizirati svoj rad i potrebe drugih klijenata.
 • Otkazivanje dogovorenog termina mogude je samo u slučaju opravdanog razloga (npr. bolest, putovanje i sl.), što je potrebno najaviti najmanje 24 sata ranije kako bi se poslovanje obrta neometano nastavilo i upražnjeni termin ponudio korisnicima koji ga čekaju.
 • Ukoliko korisnik ne otkaže dogovoreni termin, te ako o tome na obavijesti stručnjaka zadržavamo pravo naplate istog u 100% iznosu kao da je tretman održan.
 • Ukoliko se dogodi da korisnik izostane 2 puta uzastopno s dogovorenog termina, odnosno 3 puta u diskontinuitetu u tijeku jednog mjeseca bez opravdanja i javljanja zadržavamo pravo uskradivanja dogovorenog termina. (Kontinuitet rada bitno utječe na uspjeh cjelokupnog procesa podrške, kvalitetu odnosa sa stručnjakom, implementaciju pojedine metode)
 • U slučaju iznenadnog oboljenja korisnika i/ili spriječenosti obitelji neposredno pred dogovoreni termin, potrebno je žurno javiti stručnjaku u patronaži, te de sukladno situaciji, biti dogovoreno postupanje u konkretnom izvanrednom slučaju.
 • Prilikom dolaska stručnjaka u patronažni posjet u obitelj, molimo omoguditi parkirno mjesto u blizini doma (ukoliko postoji); neometano korištenje sanitarija (za pranje ruku i nuždu); te pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.
 • Roditelji su nositelji razvoja, odgoja i obrazovanja svoga djeteta, a stručnjak je tu kako bi im pružio stručnu podršku, saslušao ih, savjetovao te usmjeravao tijekom tog procesa. Zato je naš princip procijeniti djetetove potrebe, mogudnosti i potencijale, potom pojasniti ih roditeljima te zajednički izraditi i provoditi edukacijski program podrške, donositi zaključke o napretku djeteta i mogudim korekcijama programa podrške.
 • Međusobno povjerenje te iskren i otvoren odnos roditelj (korisnik) i stručnjak, temelj su rane edukacijske podrške u obitelji.
 • Obaveza roditelja je aktivno sudjelovati u terapijskom procesu, dogovarati ciljeve i korake napretka djeteta, te postupati po uputama/ preporukama terapeuta,jer u konačnici samo kvalitetna suradnja roditelj-stručnjak dovodi do napretka djeteta.
 • Ukoliko roditelj ima sumnji, nepovjerenja u određenu procjenu/metodu rada i/ili bilo kakvo neslaganje s mišljenjem stručnjaka, molimo Vas da to otvoreno i jasno iznesete. Stručnjak de uvijek, u skladu sa svojim znanjima i mogudnostima elaborirati i pojasniti svoje mišljenje.
 • Ukoliko roditelj/skrbnik kontinuirano ne prihvada predložene metode rada i ne nalazi dogovor sa stručnjakom, nakon obavljenog informativnog razgovora, biti demo primorani raskinuti suradnju.

! Propisana pravila vrijede obostrano –točnije, stručnjak u patronaži dužan ih je poštivati i provoditi u odnosu prema korisnicima!

Zahvaljujemo Vam na ukazanom povjerenju, trudit ćemo se svojom stručnošću i otvorenošću opravdati ga.